[TE] ชมรม

posted on 14 Sep 2015 12:01 by tokimemo-ex in etc

Tokimemo Exteen

 

.

.

.

 


 
 
 
 
 
 

ชมรม

───────────────────────────────────────────────────

- จะแบ่งออกเป็นชมรมที่มีมาแต่แรก กับชมรมที่นักเรียนยื่นขอตั้งชมรมเอง

- อาจารย์ 1 คนสามารถเป็นอาจารย์ประจำชมรมได้ 2 ชมรม ยกเว้นอาจารย์คหกรรมจะคุมได้ 3 ชมรมค่ะ

- อาจารย์สามารถปฏิเสธไม่รับเป็นอาจารย์ประจำชมรมไหนเลยก็ได้ แต่ขอยกเว้นบางชมรมที่เป็นชมรมที่มีอยู่แล้ว สต๊าฟจะแต่งตั้งให้เป็นเองนะคะ

- อ.ห้องพยาบาลไม่สามารถเป็นอ.ประจำชมรมได้ (ยกเว้นอ.โนแลน)

- ผอ. และรองผอ.สามารถเป็นอ.ประจำชมรมได้

- ผอ. กับรองผอ.สามารถคุมกี่ชมรมก็ได้ *** คุมได้ทุกชมรม อยากเข้าไปเยี่ยมก็ได้

- กรรมการนักเรียนไม่สามารถเข้าชมรมได้

- 1 คนสามารถเข้าได้เพียง 1 ชมรม

- อาจารย์ประจำชมรมทำหน้าที่ดูแลนักเรียนให้อยู่ในความสงบ // ถ้าหากนักเรียนในชมรมก่อเรื่องอาจารย์ก็โดนไปด้วยเช่นกัน


*** การที่เป็นอาจารย์ประจำชมรมไม่ได้หมายความว่ามาสอนในเรื่องนั้น มีหน้าที่ควบคุมนักเรียนในชมรม แต่ถ้าตัวอาจารย์มีความสามารถในด้านนั้น ๆ ก็สามารถฝึกฝนเด็กได้ ***

 
 
 
 
 
 

ชมรมที่มีอยู่แล้ว

───────────────────────────────────────────────────

- อาจารย์ที่ปรึกษาในชมรมสต๊าฟจะคัดเลือกมาเป็นให้เอง

- สำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็นประธานชมรมต้องมีคุณสมบัติ คือ อยู่ชั้นปี 3 และไม่ได้สังกัตชมรมใดรวมถึงไม่ได้เป็นหนึ่งในกรรมการนักเรียน

- สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าชมรมที่มีอยู่แล้ว ขอให้พิมพ์เลือกชมรมที่จะอยู่ในเอ็นทรีนี้ ดังนี้


  "โรงเรียน + ชื่อชมรมที่สนใจจะเข้า + ชื่อนักเรียน (ชั้นปี เลขที่)"

  ex. "คิราเมคิ + ชมรมข่าวประจำสามโรงเรียน + ฮิบานะ คุริ (ปี 1-B, เลขที่ 19)"


 
 
 
 
ประธานชมรม และผู้จัดการทีม

───────────────────────────────────────────────────

- สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งเหล่านี้ในชมรมที่มีอยู่แล้ว ขอให้ตอนสมัครพิมพ์เพิ่มมาดังนี้


  "โรงเรียน + ชื่อชมรมที่สนใจจะเข้า + ชื่อนักเรียน (ชั้นปี-ห้องเรียน, เลขที่) + ประธานชมรม / ผู้จัดการทีม"

  ex. "คิราเมคิ + ชมรมข่าวประจำสามโรงเรียน + ฮิบานะ คุริ (ปี 1-B, เลขที่ 19) + ผู้จัดการทีม"


- อาจารย์ และสต๊าฟจะช่วยกันคัดอีกที


 
 
 
การตั้งชมรมเอง

───────────────────────────────────────────────────

1. จำเป็นต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน

2. หัวหน้าชมรมต้องเป็นนักเรียนปี 3 หรือกรณีที่ไม่มีนักเรียนชั้นปี 3 หรือไม่ต้องการเป็นหัวหน้าชมรม สามารถสมมติว่ามีนักเรียนชั้นปี 3 แบบตัวประกอบคุมชมรมอยู่ก็ได้

3. มีสมาชิกในชมรม อย่างน้อย 1 คน

5. ให้ยื่นรายละเอียดชมรมเกี่ยวกับชมรมส่งผ่านทาง ems / dm ของ Kusan_TE ดังนี้


  "โรงเรียน + ชื่อชมรม + ชื่อประธานชมรม (ชั้นปี-ห้องเรียน, เลขที่, Skype / Twitter ของประธานชมรม/คนก่อตั้งชมรม) + อ.ที่ปรึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับชมรม : ขอให้พูดถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย เช่น แพลนไว้ว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างให้สมาชิกชมรมได้ทำกัน

รายชื่อสมาชิก (รวมประธาน) : ชื่อสมาชิก (ชั้นปี-ห้องเรียน, เลขที่) ของทุกคน"


6. หลังจากส่งรายละเอียดมาแล้ว สต๊าฟจะทำการเช็ครายละเอียด แล้วจะตอบกลับไปว่าผ่านไม่ผ่านผ่านทางช่องทางติดต่อที่ของประธานชมรมที่ให้ มา หากผ่านแล้วจะมีการอัพชื่อชมรมขึ้นในหน้าเอ็นทรีนี้ด้วย


 
 
 
กิจกรรมในชมรม